nusia9191

19 tekstów – auto­rem jest nu­sia9191.

'mo­je życie zaczy­na się tam gdzie Two­je się kończy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 lipca 2010, 21:36

'Po­wie­dział mi, że myśli o niej. Ro­zumiesz? Niena­widzę go!'

Te­raz się zas­ta­nawiam czy ona go niena­widzi za je­go szcze­rość czy za te myśli, a może za to i za to? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 czerwca 2010, 18:03

'Łzy jak i deszcz są po­wodem złego samopoczucia.' 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 czerwca 2010, 18:36

'Wyrzu­cając Cię z mo­jego ser­ca ro­bię krok ku lep­sze­mu życiu.' 

myśl
zebrała 53 fiszki • 30 maja 2010, 11:53

Ra­dość każde­go rodzi­ca - możli­wość pochwa­lenia się przed zna­jomy­mi ja­kie ma zdol­ne dziecko. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 maja 2010, 23:36

-Przy­pomi­nasz mi la­leczkę por­ce­lanową - zewnątrz jes­teś piękna, a w środ­ku pusta.
-Cho­ciaż jes­tem sobą i nie uda­je ko­goś kim nap­rawdę nie jestem. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 25 kwietnia 2010, 21:39

Uka­mienu­je swo­je ser­ce, aby nie mu­siało kłócić się z rozumem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 kwietnia 2010, 17:44

Dzieci dzielą się na brud­ne i nieszczęśliwe.


-usłyszane. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 marca 2010, 22:05

-Za­wal­cz os­tatni raz. Proszę. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 25 marca 2010, 21:49

Pier­wszą myślą kiedy się budzi jest ON.
Os­tatnią myślą kiedy za­sypia jest ON.
Kiedy ona zro­zumie, że mu­si wyrzu­cić go z pa­mięci i zacząć żyć? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 marca 2010, 18:28

nusia9191

Zmienna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nusia9191

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność